Produkty

Produkty

Zobacz
Usługi

Usługi

Zobacz
Realizacje

Realizacje

Zobacz

Zgodnie za portalem podatki.gov.pl 

 

Ulga na robotyzację przemysłową jest skierowana do firm, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych. Podatkowe wsparcie robotyzacji przemysłowej będzie ważnym argumentem za przeniesieniem przez zagranicznych inwestorów produkcji do Polski. Będzie również narzędziem, które pomoże polskim firmom w zwiększaniu ich produktywności i konkurencyjności na rynku wewnętrznym i międzynarodowym.

Kto skorzysta z ulgi na robotyzację?

Na uldze na robotyzację przemysłową skorzystają polskie firmy, dla których decyzja o inwestowaniu w roboty przemysłowe jest wciąż trudna ze względu na konieczność poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych. Dzięki uldze staną się one łatwiej dostępne i relatywnie tańsze. Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki, gęstość robotów w przemyśle przetwórczym w 2018 r. w Polsce – wyrażona w liczbie robotów przypadających na 10 tys. pracowników – znacząco odbiega od średniej w innych krajach regionu (np. w Czechach czy na Węgrzech).

Jak działa ulga na robotyzację przemysłową?

Z nowo wprowadzanej ulgi podatkowej może skorzystać firma, która zakupi i zainstaluje robota przemysłowego. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

  • koszt nabycia nowych robotów przemysłowych; maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych; maszyn, urządzeń i innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które służą zapewnieniu ergonomii i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do tych stanowisk, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym. Chodzi szczególnie o czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, bariery fizyczne (ogrodzenia, osłony) czy optoelektroniczne urządzenia ochronne (kurtyny świetlne, skanery obszarowe), maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, zwłaszcza czujniki i kamery, urządzenia do interakcji człowiek-maszyna do robotów przemysłowych;
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych powyżej; 
  • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych i innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa powyżej, oraz
  • opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego robotów przemysłowych i innych środków trwałych.

W efekcie ulgi na robotyzację podatnik odliczy od dochodu dodatkowe 50% tych kosztów.

 

ulga na robotyzacje

„Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.”

Skorzystanie z ulgi skutkuje obniżeniem podstawy podatkowania do 50% wydatków kwalifikowanych, co oznacza: efektywne zmniejszenie zobowiązania podatkowego raz częściowy „zwrot” inwestycji w nowoczesne technologie.

Przykład liczbowy

Wydatki inwestycyjne (koszty podatkowe): 10 000 000 PLN

Zmniejszenie CIT na skutek uwzględnienia kosztów podatkowych: 10 000 000 PLN x 19% CIT = 1 900 000 PLN      - w formie amortyzacji

Dodatkowo ulga na robotyzację -  odliczenie od podstawy opodatkowania 50% wydatków inwestycyjnych, efektywnie dodatkowe odliczenie bez ponoszenia dodatkowego kosztu: 50% * 10 000 000 PLN*19% CIT = 950 000 PLN

Podatek CIT do zapłaty zostanie pomniejszony o kwotę: 2 850 000 PLN (1 900 000 PLN + 950 000 PLN)

Okres obowiązywania

Zgodnie z projektem ulga zostanie wprowadzona na 5 lat i ma obejmować wydatki, które będą poniesione od początku roku podatkowego 2022, do końca roku podatkowego 2026. Należy pamiętać, by koszty brane pod uwagę do rozliczenia w ramach prezentowanej ulgi,  zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Z obecnego brzmienia przepisów wynika, iż ulga będzie dotyczyła robotów (oraz dodatkowych składników), nabytych od 2022 r.